Arbejdsmetoder

Pædagogiske metoder

I Tolstruphus tror vi på at relationen er en vigtig udviklingsressource, og at tætte og personlige relationer er noget helt essentielt, hvis beboeren skal trives og udvikle sig optimalt. Vi tager derfor individuelt udgangspunkt i at skabe den nødvendige tryghed, og vægter meget højt at etablere en god relation mellem beboer, kontaktteam. Personalet på Tolstruphus bliver løbende superviseret og deltager i KRAP uddannelsen. Til dette formål bruger vi KRAP Specialisterne/ V Ida Kortbæk og Jan Sørensen.

​KRAP = kognitiv, ressource fokuseret, anderkendende pædagogik

KRAP er en sammenfatning af forskellige elementer, så som,- det kognitive, det ressource fokuserende, det anderkendende, og med stor respekt for den enkeltes egen konstruktion af verden.
Der ud over benytter vi også specielt den systemiske og narrative tilgang, der gør, at vi møder borgeren i øjenhøjde, vi tager udgangspunkt i borgerens historie og dennes livsverden. Vi har den grundtanke at mennesket altid gør det bedst man kan, ud fra de forudsætninger man har. Der er således ikke noget rigtigt eller forkert, men mere eller mindre hensigtsmæssig.

Vi benytter også ofte den jeg støttende samtale, hvor vi hjælper med at bringe orden i kaos, fremmer verbalisering, rummer og støtter op om den planlagte stuktur. Og støtter borgeren i at se muligheder frem for begrænsninger.

Mål og delmål

Ud fra tankegangen i KRAP og på baggrund af en statusgennemgang, med beboerens sagsbehandler, formulerer overordnede målsætninger, som derefter pindes ud til områder der er realistiske at handle på, hvis beboeren skal have en mulighed for at få en succes oplevelse.
I Bosted vi arbejder herefter med handleplaner og status.​ Dette munder ud i de delmål der arbejdes målrettet med.

​Den daglige dokumentation sker i dagbogs systemet SOFUS, her fremgår også de aktuelle delmål på den enkelte borger. Delmålene evalueres på 1 x månedlig med beboer, samt på personalets teammøder .

Redskaber og systematik

KRAP – Kognitv, ressoursefokuseret, anderkendende, pædagogik.

Jeg støttende og udviklende individuelle/gruppe samtaler.​​

Metodens systematik

I det daglige vægtes en god dialog, et trygt, rummeligt og stimulerende miljø, med en høj grad af bruger indflydelse og med respekt for at den enkelte beboer er eksperten i eget liv.