Målgruppe

Godkendelsesgrundlag

Opholdsstedet godkendes til døgnophold for op til 12 borgere med psykiatriske sindslidelser.

Opholdsstedet kan modtage borgere med en dom til tilsyn fra Kriminalforsorgen, hvor borgeren – som et led i behandlingen – tager ophold på et socialpsykiatrisk tilbud.

Målgruppe jf. § 107

Målgruppen er borgere i alderen 18 til 80 år, psykiatriske sindslidelser, samt borgere med angst, PTSD selvskade, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelser, der i en periode har behov for behandlingsmæssig støtte og pleje, mens deres situation stabiliseres. Her tilrettelægges et forløb i forhold til handleplanen, dette kan omhandle:

Målgruppe jf. § 108

Som i § 107 men også borgere der har brug for hjælp i almindelige daglige funktioner, eller for pleje og omsorg, eller særlig behandlingsmæssig støtte, for at vedligeholde deres funktionsniveau.

​Vi vægter tryghed, forudsigelighed, omsorg og varme, rammer der danner basis for livskvalitet og et værdigt liv. Vi vil gerne skabe en hverdag der både rummer stabilitet, men også udvikling samt oplevelser der beriger tilværelsen.

Selvstændighed og sociale relationer

Beboernes sociale færdigheder er et kernepunkt i botilbuddets indsats. Beboeren støttes i at vedligeholde og udvikle deres sociale kompetencer, herunder mulighed for at leve et værdigt hverdagsliv. Indsatsen i botilbuddet skal således stræbe imod at beboeren opnår en meningsfuld helhed mellem at bo, at leve sit fritidsliv og eventuelt sit arbejdsliv. Indsatsen skal tilgodese både de fysiske, psykiske, sociale og kulturelle aspekter. Målet er at højne den enkeltes livskvalitet, ved at udvikle og tilgodese beboerens individualitet, med udgangspunkt i den enkelte beboers livssituation.

​Tilbuddet støtter beboeren i at kunne færdes trygt i lokalsamfundet, dette gøres i praksis ved at vi benytter de tilbud der er lokalt.